TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ

Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3673770

Email: nganntt@hoatho.com.vn

Website: https://hoatho.com.vn/

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ,  Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3673770

Email: nganntt@hoatho.com.vn.

Loading...