Lời mời hợp tác

Hợp tác với Trường Đại học Đông Á

Quảng bá doanh nghiệp

           Hợp tác với Trường Đại học học Đông Á doanh nghiệp được quảng bá hình ảnh, hoạt động kinh doanh đến toàn thể CBGV, sinh viên nhà trường, quảng bá thông tin doanh nghiệp đến các đối tác trường đang hợp tác.  

Tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng

Doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn nhân lực và lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng ngay khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Giảm thiểu chi phí đào tạo nhân lực

          Doanh nghiệp sẽ không mất thời gian, chi phí đào tạo lại nhân sự

Loading...